Bijbellezingen 'De Heilige Geest, zoals belicht in de brief aan Efeze'

Voor lezingen over Romeinen van seizoen 2006-2007, zie:

                  -->| Lezingen 2006-2007 |<--

GEEN Bijbellezingen winterseizoen 2008-2009

Helaas moeten we u berichten dat er voor het seizoen 2008-2009 geen BijbelLezingen gepland zijn. Het besluit hiertoe was niet makkelijk, echter evaluatie van het afgelopen seizoen heeft ons duidelijk gemaakt dat belangstelling tanend was. Als er in de toekomst toch weer BijbelLezingen georganiseerd worden, dan zullen wij dit op deze plaats weer melden.

Graag wijzen we u op de Themadiensten die gehouden worden in 'de Bron'. Door te klikken op: www.themadiensten.nl wordt u (t.z.t.) geïnformeerd over het thema van komend seizoen.

Bijbellezingen winterseizoen 2007-2008

Alle onderwerpen worden behandeld in een vogelvluchtvorm. Elke avond wordt zelfstudie materiaal ter beschikking gesteld, waardoor een verdere uitwerking mogelijk wordt (b.v. in uw eigen Bijbelstudiekring). U zult op de avonden zelf ook verder worden geinformeerd over naslagwerk dat u ter beschikking zal worden gesteld via Internet. Hierdoor kan ieder nog eens de hoofdpunten nalopen, die per lezing aangereikt zijn door br. Lammers.

Algemene downloads & informatie

 Herrinneringskaart met data en onderwerp: Herinneringskaartpdf_picture273k
 Info Poster: Posterpdf_picture270k
Verdere downloads zijn gekoppeld aan de lezingen, zie onder.

We zijn erg dankbaar u een dergelijke studiewijze van Gods Woord aan te mogen bieden. Het is ons gebed dat velen hiervan gebruik zullen willen maken.

Data, onderwerp en locatie

Plaats: 'De Bron' aan de Elburglaan 51 (hoek Apeldoornstraat) te Eindhoven.
De lezingen worden steeds gehouden op de tweede maandag van de maand van september t/m april. De aanvang is om 20.00 uur; einde: 21.30 uur

Spreker: Ronald Lammers (Ronald Lammers is voorganger van de BijbelGemeente te Venray)

10 september 2007:   Verzegeld met de Geest

13 In Hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uwer behoudenis, hebt gehoord; in Hem zijt gij, toen gij gelovig werdt, ook verzegeld met de heilige Geest der belofte, 14 die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft, tot lof zijner heerlijkheid.
Uit de Bijbel: Efeze 1 vers 13-14
 Lezing 1: Verzegeld met de Geestmp3_picture14.4M
 vragen Lezing 1: Verzegeld met de Geestmp3_picture4.1M
 Outline lezing 1pdf_picture223k
 Presentatie lezing 1: Verzegeld met de GeestPowerpoint_picture270k
 Bijbelstudie 1: Verzegeld met de Geestpdf_picture141k
 Bijbelstudie 1 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 1 Verzegeld met de Heilige Geestpdf_picture182k

08 oktober 2007:   Toegang tot de Vader door één Geest

14 Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, 16 en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. 17 En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; 18 want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader.
Uit de Bijbel: Efeze 2 vers 14-18
 Lezing 2: Toegang tot de Vader door één Geestmp3_picture11.5M
 Vragen Lezing 2: Toegang tot de Vader door één Geestmp3_picture1.6M
 Outline lezing 2pdf_picture231k
 Presentatie lezing 2: Toegang tot de Vader door één GeestPowerpoint_picture313k
 Bijbelstudie 2: Toegang tot de Vader door één Geestpdf_picture131k
 Bijbelstudie 2 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 2 Toegang tot de Vader door één Geestpdf_picture182k

12 november 2007:   Een woonplaats van God in de Geest/De woonplaats van de Geest

19 Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. 21 In Hem wast elk bouwwerk, goed ineensluitend, op tot een tempel, heilig in de Here, 22 in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de Geest.
Uit de Bijbel: Efeze 2 vers 19-22
 Lezing 3: De woonplaats van God in de Geestmp3_picture11.1M
 Na 1.5 minuut is een kleine stilte; Ronald Lammers leest dan het gedicht 'Welkom Thuis' uit de outline voor.
 Vragen Lezing 3: De Woonplaats van God in de Geestmp3_picture2.2M
 Outline lezing 3pdf_picture224k
 Presentatie lezing 3: De Woonplaats van God in de GeestPowerpoint_picture960k
 Bijbelstudie 3: De Woonplaats van God in de Geestpdf_picture128k
 Bijbelstudie 3 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 3 De woonplaats van God in de Geestpdf_picture180k

10 december 2007:   De kracht van de Geest

14 Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, 16 opdat Hij u geve, naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest in de inwendige mens, 17 opdat Christus door het geloof in uw harten woning make.
Uit de Bijbel: Efeze 3 vers 14-17
 Lezing 4: De kracht van de Geestmp3_picture12.6M
 Vragen Lezing 4: De kracht van de Geestmp3_picture2.5M
 Outline lezing 4pdf_picture231k
 Presentatie lezing 4: De kracht van de GeestPowerpoint_picture337k
 Bijbelstudie 4: De kracht van de Geestpdf_picture127k
 Bijbelstudie 4 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 4 De kracht van de Geestpdf_picture163k

14 januari 2008:   De eenheid van de Geest

1 Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig der roeping, waarmede gij geroepen zijt, 2 met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en elkander in liefde te verdragen, 3 en u te beijveren de eenheid des Geestes te bewaren door de band des vredes: 4 één lichaam en één Geest, gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uwer roeping, 5 één Here, één geloof, één doop, 6 één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen.
Uit de Bijbel: Efeze 4 vers 1-6
 Lezing 5: De eenheid van de Geestmp3_picture12.9M
 Vragen Lezing 5: De eenheid van de Geestmp3_picture2.6M
 Outline lezing 5pdf_picture241k
 Presentatie lezing 5: De eenheid van de GeestPowerpoint_picture1.5M
 Bijbelstudie 5: De eenheid van de Geestpdf_picture160k
 Bijbelstudie 5 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 5 De eenheid van de Geestpdf_picture175k

11 februari 2008:   Het bedroeven van de Geest

30 En bedroeft de heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.
Uit de Bijbel: Efeze 4 vers 30
 Lezing 6: Het bedroeven van de Geestmp3_picture12.3M
 Vragen Lezing 6: Het bedroeven van de Geestmp3_picture587k
 Outline lezing 6pdf_picture241k
 Presentatie lezing 6: Het bedroeven van de GeestPowerpoint_picture272k
 Bijbelstudie 6: Het bedroeven van de Geestpdf_picture126k
 Bijbelstudie 6 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 6 Het bedroeven van de Geestpdf_picture183k

10 maart 2008:   Vervuld zijn met de Geest

18 En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Geest, 19 en spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Here van harte, 20 dankt te allen tijde in de naam van onze Here Jezus Christus God, de Vader, voor alles, 21 en weest elkander onderdanig in de vreze van Christus.
Uit de Bijbel: Efeze 5 vers 18-21
 Lezing 7: Het vervuld zijn in de Geestmp3_picture14.0M
 Vragen Lezing 7: Het vervuld zijn in de Geestmp3_picture1.5M
 Outline lezing 7pdf_picture224k
 Presentatie lezing 7: Het vervuld zijn in de GeestPowerpoint_picture240k
 Bijbelstudie 7: Het vervuld zijn in de Geestpdf_picture126k
 Bijbelstudie 7 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 7 Het vervuld zijn in de Geestpdf_picture174k

14 april 2008:   Bidden in de Geest

18 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; 19 ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, 20 waarvoor ik een gezant ben in ketenen. Dan zal ik daartoe vrijmoedig kunnen optreden, zoals ik behoor te spreken.
Uit de Bijbel: Efeze 6 vers 18-20
 Lezing 8: Het bidden in de Geestmp3_picture11.4M
 Vragen Lezing 8: Het bidden in de Geestmp3_picture2.9M
 Outline lezing 8pdf_picture215k
 Presentatie lezing 8: Het bidden in de GeestPowerpoint_picture194k
 Bijbelstudie 8: Het bidden in de Geestpdf_picture127k
 Bijbelstudie 8 t.b.v. Kringleider: Achtergrond Studie 8 Bidden in de Geestpdf_picture170k

Meer informatie: A. van Klinken: tel: 0492-560360, ajm.van.klinken@solcon.nl

logo_small | About Us | Site Map | mailto_envelope| ©2005 Vergadering Eindhoven |